top of page
472.jpg

      Ders Kuralları

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/

 Ders Kurallarι

1. Öğretmen derse
zamanιnda
gelecek,

zamanιnda gelmeyen öğretmen
o derse girmeyecektir.

 
2. Derse bir dakikadan
fazla geҫ kalan öğrenci
sιnιfa alιnmayacaktιr.

 
     3. Devamsιzlιk hakkιnι
kullandιktan sonra ders
saati kadar 
bir defaya
mahsus
olmak üzere, ek
mazeret hakkι verilecektir.
 
4. Ders birlikte
hazιrlanιp
işlenecektir.

Ders esnasında söz almadan
konuşulmayacak,
sιnιfta bir kişi konuşurken
onun sözü kesilmeyecek

ve müdahale edilmeyecektir. 
Hele sert tepki  göstermek

ve sιnιf ortamιnι gerecek
davranιşlarda bulunmak 

gibi yanlιş tutumlara
asla izin verilmeyecektir.


5. Her görüşe, her yoruma
ve her değerlendirmeye
saygι gösterilecek,

eleştiriye aҫιk olunacak;
ancak eleştiriler kιrιcι
değil, yapιcι olacaktιr.

         Söylenmesi gereken
ҫok ciddi bir eleştiri
varsa bu, sιnιfιn huzurunda

ve onur kιrιcι bir şekilde değil,
o kişiye özel iletilecektir.

 
6. Sιnιfta ideolojik olmak
veya particilik yapmak gibi
ön yargιlι 
davranιşlardan
kaҫιnιlacak, ancak fikirler
ve görüşler özgürce 
konuşulacaktιr.

 
7. Maddi veya manevi anlamda,
herhangi bir sιkιntι olan kişiler,
yardιm iҫin arkadaşlarιnι veya
dersin öğretmenini
haberdar edecek,

bu türlü özel durumu olan
öğrenciler iҫin birlikte
ҫözüm üretilecektir.

 
8. Araştιrma gruplarι
oluşturacak,
bilimsel ҫalιşmalara ve
sosyal aaliyetlere 

destek verilecektir.

9. Kitap okuma ve
inceleme ҫalιşmalarι

yapιlacak,

bunlar sιnιfta
değerlendirilecekti.

 
 10. Sιnιfta basarι
gösteren öğrenciler,

yine sιnιfιn ortak
kararιyla ödüllendirilecektir.

 
11. Kararlar, oy
ҫokluğuyla
alιnacaktιr.

 
    12. Kararlara uymayanlar,
sιnιfιn ortak tespitiyle
cezalandιrιlacak.

bottom of page